Consiliul local

 Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

      Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile Consilului local sunt următoarele:

     1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local:

a) aprobă statutul comunei precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

     2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

     3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

     4. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

     5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei.

Componenta Consiliului Local al Comunei Grivita

Nr.crt.

Numele si prenumele

Apartenenta politica

1

DABIJA IOAN

P.N.L.

2

FOCŞA IOAN-FLORIN

P.N.L.

3

HORIA SORIN-MARIUS

P.S.D.

4

 ILIE PETRU

P.N.L.

5

IORDACHE IULIAN-MARIAN

P.S.D.

6

IVAN DUMITRU
P.N.L.

7

NĂFTICĂ VASILE
P.N.L.

8

PAIU GABRIELA-LUMINIȚA
P.N.L.

9

POPA VALENTIN

P.N.L.

10

ROTARU ADRIAN
P.S.D.

11

SILVESTRU GELU

P.N.L.

12

ȘOLCĂ TOADER
P.S.D.

13

VIŞAN GHIORGHE
P.N.L.
     

 

Mandatul de consilier inceteaza inainte de termen, in caz de:

  • deces;
  • demisie;
  • incompatibilitate;
  • schimbare a domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala;
  • lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare ale consiliului;
  • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni;
  • in cazul in care s-a constatat, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, dupa validarea mandatelor ca alegerea s-a facut prin frauda electorala sau prin orice alta incalcare a Legii privind alegerile locale;
  • in caz de condamnare prin hotarare judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate;
  • in caz de punere sub interdictie pentru debilitate sau alienare mintala ori in cazul pierderii drepturilor electorale.

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Grivița

1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi sociale, cultură şi culte, juridică şi drepturile cetăţenilor

Preşedinte: Vişan Ghiorghe

Secretar: Dabija Ioan

Membri: Focşa Ioan-Florin, Horia Sorin-Marius, Rotaru Adrian

 

2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei

Preşedinte: Ilie Petru

Secretar: Silvestru Gelu

Membri: Paiu Gabriela Luminiţa, Iordache Iulian-Marian, Popa Valentin

 

3. Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului

Preşedinte: Paiu Gabriela Luminiţa

Secretar: Naftica Vasile

Membri: Şolcă Toader, Ivan Dumitru, Vişan Ghiorghe

 

4. Comisia pentru validarea mandatelor:

Preşedinte: Ivan Dumitru

Secretar: Paiu Gabriela Luminiţa

Membru: Iordache Iulian-Marian