Consiliul local

 Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

      Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

1. atribuţii privind unitatea administrativ – teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ – teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2) din Codul administrativ;
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
d) exercită, în numele unităţii administrativ – teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

2. atribuţii privind dezvoltarea economico – socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ – teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ – teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

4. atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local:

a). asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie social – comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ – teritoriale sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ – teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ – teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ – teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

    Componenta Consiliului Local al Comunei Grivita, incepand cu septembrie 2020

Nr.crt.

Numele si prenumele

Apartenenta politica

1

DABIJA IOAN

P.N.L.

2

FOCSA IOAN FLORIN

P.N.L.

3

HORIA SORIN-MARIUS

P.S.D.

4

ILIE IONEL

P.N.L.

5

IORDACHE IULIAN-MARIAN

P.S.D.

6

NĂFTICĂ VASILE
P.N.L.

7

PAIU GABRIELA-LIMINIŢA
P.N.L.

8

PAVEL MARICEL
P.N.L.

9

PRISECARU IULIAN

P.S.D.

10

ROTARU ADRIAN
P.S.D.

11

ŞOLCĂ TOADER

P.S.D.

12

TOPALEA MARICELA
P.N.L.

13

 VIŞAN GHIORGHE
 P.N.L.
     

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local Grivița

1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, cultură şi culte, juridică şi drepturile cetăţenilor

Preşedinte: Maricela Topalea – P.N.L.

Secretar: Ioan Dabija – P.N.L.

Membri: Ionel Ilie – P.N.L.

Sorin-Marius Horia – P.S.D.

Adrian Rotaru – P.S.D.

2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei

Preşedinte: Ghiorghe Vişan – P.N.L.

Secretar: Ionel Ilie – P.N.L.

Membri: Maricel Pavel – P.N.L.

Iulian-Marian Iordache – P.S.D.

Iulian Prisecaru – P.S.D.

3. Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism

Preşedinte: Gabriela-Luminiţa Paiu – P.N.L.

Secretar: Vasile Năftică – P.N.L.

Membri: Ioan-Florin Focsa – P.N.L.

Toader Şolcă – P.S.D.

Adrian Rotaru – P.S.D.